Akraw Procesbeheersing, Risicomanagement, Business Control en Auditing Services.

Algemene voorwaarden Akraw Consultancy

1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Op-drachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1
  • Opdrachtnemer: Akraw Consultan-cy,gevestigd te Middelrode aan Diep-ven 35 die voor de Opdrachtgever te allen tijde als contractspartij optreedt.
1.2 De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Akraw Consultancy.
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Akraw Consultancy werkzaam zijn.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Akraw Consultancy, van alle daaruit voort-vloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Akraw Consultancy, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Akraw Consultancy gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Akraw Consultancy deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden door de Akraw Consultancy nadrukkelijk niet aanvaard en derhalve wordt de toepasselijkheid daarvan op de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) expliciet afgewezen.
2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeen-komst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

3. Gegevens en informatie
3.1 Akraw Consultancy zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uit-voering van de opdracht.
3.2 Akraw Consultancy is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Op-drachtgever alle door Akraw Consultancy ver-langde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Akraw Consultancy ge-wenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Op-drachtgever.
3.3 Opdrachtgever is gehouden Akraw Consultancy onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 
3.4 De Opdrachtgever zal alle informatie, die Akraw Consultancy nodig acht voor een goede uitvoering van de in artikel 2 genoemde werkzaamheden, verstrekken. Daarnaast zal hij Akraw Consultancy ook ongevraagd van informatie voorzien, zulks in alle gevallen waar dit voor de uitvoering van de opdracht door de Akraw Consultancy wenselijk of noodzakelijk is. 

4. Uitvoering van de opdracht
4.1 Akraw Consultancy bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uit-gevoerd, doch neemt daarbij de door Opdracht-gever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2 Akraw Consultancy zal zich gedragen als een goed Opdrachtnemer bij de uitvoering van de door de Opdrachtgever aan hem verleende op-dracht(en), bij de overige werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever en bij de keuze van inschakeling van derden, voor zover vereist voor de uitvoering van de opdracht.
4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn afgerond worden door Akraw Consultancy bij benadering opgegeven en doen nimmer een fatale termijn ontstaan. Uit het simpelweg verstrijken van de overeengekomen termijn kunnen geen rechten en/of verplichtingen ontstaan. Opdrachtgever dient bij het verstrijken van de overeengekomen termijn Akraw Consultancy eerst schriftelijk per aangetekend schrijven in gebreke te stellen voordat een fatale termijn ontstaat.

5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Aan de Akraw Consultancy komen de auteurs-rechten toe op de in het kader van de opdracht vervaardigde adviezen, systemen en overige erken.
5.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de werken, waarop de auteursrechten van de Akraw Consultancy rusten te exploiteren, te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens schriftelijke toestemming van de Akraw Consultancy.

6. Geheimhouding
6.1 Akraw Consultancy is verplicht gedurende een periode van 10 jaar de door of namens Op-drachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Akraw Consultancy een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Akraw Consultancy van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. 
6.2 Akraw Consultancy is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

7. Honorarium
7.1 Opdrachtgever is aan Akraw Consultancy en honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Akraw Consultancy gebruikelijke tarieven, verrekeningsmethodieken en werkwijzen.
7.2 De in het kader van de verstrekte opdracht doorbelastte kosten van derde adviseurs zoals accountants, notarissen, belastingadviseurs, juristen, etc. zullen door belast worden aan opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.3 Indien met Opdrachtgever schriftelijk niets is afgesproken omtrent de wijze waarop eventueel ontvangen provisies, e.d. worden verrekend met de declaratie op urenbasis, dan zullen deze provisies e.d. niet verrekend worden met opdrachtgever.

8. Betaling
8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro's te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen vijftien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever vanaf de zestiende dag na de factuurdatum rente over het openstaande bedrag verschuldigd is ad 12% op jaarbasis. Akraw Consultancy is alsdan gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden voor cliënte op te schorten.
8.2 Indien de Akraw Consultancy overgaat tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen, is de Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan 15% van het opeisbare bedrag, met een minimum van 200 Euro.
8.3 Akraw Consultancy behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Akraw Consultancy aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Akraw Consultancy gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

9. Reclames
9.1 Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aan-spraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Op-drachtgever reclameert, dan wel, indien Op-drachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Akraw Consultancy te worden kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot.
9.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Akraw Consultancy aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Akraw Consultancy de keuze tussen aan passing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Akraw Consultancy is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdracht Akraw Consultancy nemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
  • Bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Akraw Consultancy of anderszins het ge-volg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
  • Bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Akraw Consultancy ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Akraw Consultancy daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Akraw Consultancy verbonden organisatie
  • Bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-,indirecte- of gevolgschade.

10.2 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gel-den niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Akraw Consultancy.
10.3 Elke aansprakelijkheid van de Akraw Consultancy is beperkt tot het bedrag dat bij de des-betreffende opdracht op grond van de door Akraw Consultancy gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden van bovengenoemde verzekering voor rekening van de Akraw Consultancy komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium.
10.4 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Op-drachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Akraw Consultancy te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding ver-valt. Indien Opdrachtgever nimmer over gele-den schade c.q. gemaakte fouten heeft gereclameerd, komt Opdrachtgever sowieso niet voor schadevergoeding in aanmerking.
10.5 Opdrachtgever is gehouden Akraw Consultancy schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, com-missarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en onder-nemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Akraw Consultancy ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Akraw Consultancy.
10.6 Indien er door Akraw Consultancy trainingen worden verzorgd, worden deze expliciet ver-zorgd namens de opdrachtgever. Hierbij wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid in de inhoud van het afgegeven materiaal. Tevens aanvaardt Akraw Consultancy geen aansprakelijkheid voor mondeling besproken casuïstiek die op een (verkeerde) manier wordt toegepast.

11. Rechts- en forumkeuze
11.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Akraw Consultancy is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen, die naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de op-dracht mochten ontstaan, worden ter beoordeling voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, behoudens voor zover wettelijke bepalingen zulks verhinderen.
11.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaan-de lid kunnen Opdrachtgever en Akraw Consultancy kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder dossiernummer 17234077.

Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Akraw Consultancy.